EN/TH
EN/TH
Presentation>การใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน
การใช้ AI เพื่อการเรียนการสอนและการทำงาน
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร   โพสต์ เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ AI ในบริบททางการศึกษาสำหรับอุดมศึกษาไทย

โดยคณะวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ 

  1. ดร.ปรัชญา บุญขวัญ NECTEC, Thailand
  2. ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  3. รศ.ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับ Presentation นี้มีเนื้อหาการบรรยายดังนี้

  • รูปแบบในการใช้ Generative AI ในการจัดการเรียนการสอน
  • AI Platform ที่สนับสนุนการจัดการเรียรีนการสอน
  • AI Literacy ที่อาจารย์พึงมี