EN/TH
EN/TH
กลุ่มนวัตกรรมทางสังคม>ข-ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย-เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
ข-ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย-เขมชาติ เขมาวุฒานนท์
ผู้วิจัย : อ.ดร.เขมชาติ เขมาวุฒานนท์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 14 ครั้ง

การจัดการขยะมูลฝอยในประเทศไทยเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ โดยทุกวัน ทุกเดือน ทุกปีแต่ละ อปท. เหล่านี้ต้องทำการเก็บขยะโดยรถขยะประเภทต่างๆ ให้แก่ชุมชนอยู่ตลอดเวลา และอีกทั้งต้องมีการระบุน้ำหนัก และปริมาณของเสียแต่ละประเภท เพื่อรายงานข้อมูลปริมาณของเสียผ่านระบบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นรายเดือนทุกปีตั้งแต่ปี 2560

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ อปท. ต่างๆ กลับไม่มีเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถประมวลผลปริมาณขยะ และรายงานข้อมูลจากการดําเนินงานของตนได้อย่างเป็นระบบ อันเนื่องมากจากการขาดแคลนทั้งอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื่องชั่ง ที่กักเก็บขยะ บ่อขยะ ขาดแคลนรถบรรทุก หรือแม้กระทั้งขาดแคลนแรงงาน โครงการ“ระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอยเทศบาล : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย (Municipal Solid Waste Tracking and Management System : A Case Study in Chiang Rai Province)” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือติดตามการเคลื่อนไหวของรถเก็บขยะ เพื่อนำมาปริมาณขยะที่ควรจะได้รับจากรถแต่ละคันมาบันทึกและคำนวนเป็นข้อมูลตั้งต้น สำหรับใช้ในการคำนวณปริมาณขยะที่น่าจะเป็นไปได้ในพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถติดตามการทำงาน วิเคราะห์ ความเร็ว และปัญหาการเก็บขยะจริงที่เกิดขึ้นโดยทราบจากพฤติกรรมของคนขับได้ โดยในโครงการระบบติดตามและจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนี้นำผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 มาต่อยอด

ปัจจุบันได้พัฒนาออกมาเป็นระบบ D-Tracking ระบบที่ใช้ในการคำนวนปริมาณขยะและนำข้อมูลไปใช้งานจริง และ D-Track ที่เป็นระบบเก็บตำแหน่งและส่งข้อมูลต่อไปให้ D-Tracking คำนวณต่อไป ซึ่งทั้งสองระบบนั้นได้ผ่านการทดสอบและอยู่ระหว่างการทดลองใช้งาน โดย อปท. ต้นแบบ ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน เทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งผลของการใช้งานนั้นเป็นไปได้อย่างดี และมีประโยชน์ต่อการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งนอกจากการคำนวณปริมาณขยะ ยังได้ข้อมูลอื่นที่สำคัญและสามารถนำไปใช้งานด้านต่างอีกด้วย อาทิเช่น ความเร็ว พฤติกรรมคนขับ ปริมาณน้ำมันที่ใช้ เป็นต้น ซึ่งจากประโยชน์เหล่านี้นั้นสามารถทำไปประยุกต์ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ใช้ได้อีกด้วย อาทิเช่น หน่วยงานช่าง การขนส่ง หน่วยงานบริการต่างๆ เป็นต้น