EN/TH
EN/TH
กลุ่มขับเคลื่อน>ส-การทบทวนวรรณกรรมว่าด้วย AI ความรู้ เจตคติ ความตั้งใจและการนำไปสู่การปฏิบัติ-สาวิณี เมกะ
ส-การทบทวนวรรณกรรมว่าด้วย AI ความรู้ เจตคติ ความตั้งใจและการนำไปสู่การปฏิบัติ-สาวิณี เมกะ
ผู้วิจัย : ผศ.ดร.สาวิณี เมกะ   โพสต์ เมื่อ 18 ธันวาคม 2023
จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 48 ครั้ง

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมว่าเกี่ยวกับเจตคติการใช้ AI ตามแนวทางของทฤษฎี พฤติกรรมตามแผน เพื่อออกแบบสอบถามในการทำนายพฤติกรรมของอาจารย์และนักศึกษาในการนำ AI มา ใช้ในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ คือ สถิติแบบพรรณนา Multiple Regression และ Ordered Probit Regression ผลการศึกษาพบว่า AI ที่อาจารย์และนักศึกษาใช้มากที่สุด คือ ChatGPT โดยอาจารย์และนักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อ AI ในการเรียนการสอนในภาพรวม ผลจากการวิเคราะห์แบบจำลองพบว่า ค่าคะแนนทัศนคติต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานส่วนบุคคล และการรับรู้ถึงการควบคุม พฤติกรรมของตนเอง สามารถอธิบายหรือทำนายความตั้งใจในการใช้ AI ได้ 45% โดยทัศนคติต่อพฤติกรรม มีความสัมพันธ์กับการทำนายความตั้งใจค่อนข้างชัดเจน ในส่วนผลการศึกษาของอาจารย์พบว่า อาจารย์เห็นด้วยมากว่าการใช้ AI สามารถช่วยประหยัดเวลาการเตรียมสอนได้ อิทธิพลจากคนรอบข้างมีความสำคัญต่อตัวอาจารย์ในระดับปานกลาง โดยอิทธิพลหรือความคิดเห็นจากนักศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการใช้ AI ของอาจารย์มากกว่าเพื่อนร่วมงาน และมาตรการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาที่ได้นี้ มีส่วนช่วยในการเข้าใจความคิดเห็นและปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้ AI ของอาจารย์และนักศึกษา เพื่อที่จะนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์หรือนโยบายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอาจารย์และนักศึกษาในการปรับใช้ AI การเรียนการสอนต่อไปในอนาคต