ข่าวล่าสุด

ข่างล่าสุด (upcoming events)

26/11/2019

ขอเชิญนักวิจัยในโครงการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย”

ขอเชิญน […]
26/11/2019

ขอเชิญนักวิจัยในโครงการฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ“แนวทางการสร้างและพัฒนาเครื่องมืองานวิจัย” และ “Effective Storytelling”

ขอเชิญน […]
13/11/2019

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม แผนงานบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคมไทย คนไทย 4.0

ขอเชิญเ […]
26/10/2019

ประชุม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 62

ประชุม […]
12/08/2019

อบรมผ่านระบบสัมมนาออนไลน์ (webinar) เรื่อง “การกำหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย”

การกำหน […]
12/08/2019

ประชุมเสวนา หัวข้อ “นโยบายสาธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความปลอดภัยของชีวิตคนไทย”

นโยบายส […]