ความเชื่อและคุณธรรมการศึกษา

กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา

กลุ่มความเชื่อและคุณธรรมศึกษา ศึกษารากเหง้าของปัญหาสังคมไทย เพื่อทำความเข้าใจถึงที่มาของกระบวนทัศน์และค่านิยมของคนไทย ซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาและต้องการการแก้ไขเชิงนโยบายจากโครงการสำคัญใน กลุ่มนโยบายสาธารณะและกฎหมาย (กลุ่มที่ 2) เช่น การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องปรามคอรัปชั่น หรือคำถามที่ว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์เป็นปรปักษ์ต่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์หรือไม่ ทั้งนี้จะเป็นการวิจัยที่เน้นหนักในช่วงกลุ่มเยาวชนและกลุ่มวัยแรงงานในปัจจุบัน เพื่อสร้างนโยบายและระบบการเรียนรู้ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนระบบการศึกษาที่จะต้องปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน