เอกสารวิจัย

เอกสารวิจัย

NameSizeHits
NameSizeHits
R- Diversity and Change in Charitable Giving in Thailand-Rosalia Sciortino866.9 KiB347
ก- การศึกษาการจัดการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสังคมไทยยุค 4.0-กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว2.7 MiB62
จ- การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับสมรรถนะเยาวชนบนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-จงกล พรมยะและวันวสา วิโรจนารมย์15.4 MiB1029
จ- การสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะ พฤติกรรม และทัศนคติในอนาคตของชาวดิจิทัลไทย-จุลนี เทียนไทย40.5 MiB2003
จ- คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1-จิราวิทย์ ญาณจินดา และคณะ2.8 MiB72
จ- รายงานฉบับพิเศษ การสังเคราะห์ผลการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ของงานวิจัยการสร้างความเข้าใจในคุณลักษณะฯ-จุลนี เทียนไทย7.5 MiB576
จ- โครงการการพัฒนาดัชนีรวมเพื่อการประเมินศักยภาพการเกษตรในระดับจังหวัด พ.ศ.2551-2561-จิรวรรณ กิจชัยเจริญ และคณะ8.7 MiB75
ณ- การพัฒนากลยุทธ์ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มจากความร่วมมือรวมพลังระหว่างโรงเรียนกับชุมชน: โมเดลพหุสมาชิก-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.5 MiB84
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 4 ผลของไฮไดรคอลลอยด์ต่อการปรับปรุงคุณภาพเส้นก๊วยจั๊บอุบล-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.1 MiB67
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 5 การตรวจโรคกุ้ง-ณัฐพล อนันต์ธนสาร1.4 MiB181
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 6 งานวิจัยเทคโนโลยีบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีแบบเชิงกลและชีวภาพ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร2.0 MiB163
ณ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 8 โครงการพัฒนาอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถนการเคลื่อนไหวฯ-ณัฐพล อนันต์ธนสาร1.6 MiB135
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาคณิตศาสตร์-ดวงหทัย กาศวิบูลย์12.3 MiB113
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย- ดวงหทัย กาศวิบูลย์และคณะ5.4 MiB184
ด- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาวิทยาศาสตร์-เดชา ศุภพิทยาภรณ์16.7 MiB67
ด-ความเหลื่อมล้ำด้านการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทย-ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์6.6 MiB55
น- การตัดสินใจในระยะท้ายของชีวิตกับสังคมไทย: บทเรียนจากประสบการณ์ของต่างประเทศ-นพพล วิทย์วรพงศ์782.1 KiB588
น- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 8 - งานสังเกตการณ์และขับเคลื่อนเมือง-นิรมล เสรีสกุล8.8 MiB189
น- ปัจจัยทํานายการปฏิบัติของประชาชนไทยต่อผู้ที่เคยติดเชื้อหรือผู้ถูกกักกันและผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (ระยะที่ 1)-นงเยาว์ เกษตร์ภิบาลและคณะ3.0 MiB490
บ- การพัฒนาอภิปัญญาของนักเรียนไทย 4.0 : การศึกษานำร่อง วิชาภาษาไทย-บุญรอด โชติวชิรา9.1 MiB215
ป- การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนของไทย-ประทานทิพย์ กระมล และคณะ 4.9 MiB8
ป- การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความรู้สึกคิดเห็นเชิงตอบโต้จากบทวิจารณ์บนสังคมออนไลน์ โดยอาศัยการเรียนรู้เครื่องกลและการเรียนรู้เชิงลึกกรณีศึกษากลุ่มสินค้าด้านเครื่องสำอาง อาหาร และสุขภาพ (ระยะที่ 1)-ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม4.3 MiB164
ป- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 4 - การเดินทางในเมือง-เปี่ยมสุข สนิท7.0 MiB834
ป- โครงการการพัฒนาผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในอาสาสมัครเยาวชน-ปเนต มโนมัยวิบูลย์ 7.7 MiB40
ป- โครงการความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาสำหรับเงินและผลลัพธ์ทางสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ-ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ และคณะ1.5 MiB62
พ- "Wi-Fi สลัม: วิถีดิจิตอลของชาวชุมชนแออัดยุค 4.0"-พงศกร สงวนศักดิ์626.7 KiB734
พ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 5 - การซื้อของในเมือง-พรสรร วิเชียรประดิษฐ์6.5 MiB742
พ- รายงานการวิจัยการวิเคราะห์คดีละเมิดด้วยปัญญาประดิษฐ์-พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล และคณะ1.3 MiB46
ภ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 6 - การตายในเมือง-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์7.0 MiB671
ภ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-1 - การอยู่อาศัยในเมือง-ภัณฑิรา จูละยานนท์9.0 MiB517
ภ- แรงขับเคลื่อนเด็กรุ่นใหม่สู่หัวใจสาธารณะ: กรณีศึกษากิจกรรมอาสาสมัคร-ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย3.3 MiB161
ม- รายงานสรุปผล โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด952.5 KiB166
ม- โครงการวิจัยย่อยที่ 1 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด3.2 MiB2323
ม- โครงการวิจัยองค์กรการเงินชุมชนและสวัสดิการชุมชน- มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด1.7 MiB276
ม- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของงานวิจัยและพัฒนาฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด6.1 MiB412
ม- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 9 : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นฯ-มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 5.6 MiB155
ร- เทคโนโลยีพลิกผันในอุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของธนาคารกลางในทศวรรษหน้า-รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น10.3 MiB303
ว- การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน โครงการพัฒนาพลังเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสู่การขับเคลื่อนตำบลน่าอยู่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน-วรลักษณ์ หิมะกลัสและปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์1.5 MiB165
ว- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 3 - การทำงานในเมือง-ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์8.1 MiB879
ว- ต้นทุนชีวิต: กรณีศึกษาสามเณรวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่-วรลักษณ์ หิมะกลัส2.1 MiB91
ว- นโยบายสาธารณะและความพึงพอใจในชีวิตของคนไทย 4.0 (ระยะที่ 1)-วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ5.1 MiB177
ศ- การจัดการการเงินของครัวเรือนเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ศิวาพร ฟองทอง1.3 MiB1153
ศ- การจำแนกเชิงพื้นที่ของพื้นที่เผาไหม้-ศุทธินี ดนตรี36.7 MiB302
ศ- ประเทศไทยไร้หมอกควัน : เหลียวมองนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหา-ศุุทธินี ดนตรี 646.9 KiB328
ศ- โครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-ศิริพร กิรติการกุล และคณะ1.3 MiB1075
ศ- โมเดลอาชีพทางเลือกและห่วงโซ่อุปทาน-ศิริพร กิรติการกุล และคณะ15.3 MiB71
ส- การวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมจริยธรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี-สุนทรี สกุลพราหมณ์10.0 MiB151
ส- ความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัย องค์ความรู้และช่องว่างการวิจัย-สาวิณี สุริยันรัตกร2.2 MiB153
ส- โครงการการส่งเสริมการจัดการเชียงใหม่เมืองยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม-สุวารี วงค์กองแก้ว และคณะ13.3 MiB56
ส- โครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมคุณธรรม-สุริยเดว ทรีปาตีและคณะ2.2 MiB45
ส- โครงการโมเดลทางเลือกในการพัฒนาคนไทย 4.0 บนพื้นที่สูงในภาคเหนือตอนบน-โสภณ ชมชาญ และปานพิมพ์ นพรัตน์ศุภสิน2.3 MiB101
ส- โครงสร้างตลาดแรงงานไทย: จากอดีตสู่อนาคต-สุพรรณิกา ลือชารัศมี796.3 KiB313
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 1 - การเกิดในเมือง-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ3.4 MiB145
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย โครงการย่อยที่ 7 - งานวิจัยอนาคต-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ7.6 MiB2998
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทย-อภิวัฒน์ รัตนวราหะ5.7 MiB1690
อ- คนเมือง 4.0 : อนาคตชีวิตเมืองในประเทศไทยโครงการย่อยที่ 2-2 - การไร้บ้านในเมือง-อนรรฆ พิทักษ์ธานิน2.7 MiB677
อ- สภาพเศรษฐกิจและภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน-อัครพงศ์ อั้นทอง และนิรันดร์ รักษ์ปาทาน4.1 MiB60
อ- โครงการทบทวนและจัดทำเส้นทางการตลาดท่องเที่ยวประชารัฐ จังหวัดลำพูน-อรรถพันธ์ สารวงศ์12.6 MiB131
อ- โครงการวิจัยย่อยที่ 2 พฤติกรรมและความต้องการท่องเที่ยวชุมชนผ่านโซเชียลมีเดีย ภายใต้ภายใต้แผนงานวิจัย การศึกษาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนอย่างครบวงจร: จากโซเชียลมีเดียถึงชุมชนท่องเที่ยว-อรุณี อินทรไพโรจน์15.4 MiB621
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 1 การเลี้ยงไก่ประดู่หางดำฯ-อรรถพันธ์ สารวงศ์5.6 MiB208
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 2 ระบบไมโครเวฟเซนเซอร์เพื่อตรวจวัดความอ่อนแก่ทุเรียน-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.3 MiB123
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 3 การผลิตโคเนื้อของกลุ่มสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้-อรรถพันธ์ สารวงศ์1.5 MiB148
อ- โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนาฯ : กรณีศึกษาที่ 7 การลงทุนโครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการวิถีนิเวศสุภาพ-อรรถพันธ์ สารวงศ์4.5 MiB210
อ- โครงการศึกษา Brand DNA ของจังหวัดลำปาง-อรรถพันธ์ สารวงศ์และนิรันดร์รักษ์ ปาทาน4.8 MiB175