EN/TH
EN/TH
Policy Brief>Policy Brief-การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง ร่าง (ศพ) ความทรงจำ และความเหลื่อมล้ำ-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
Policy Brief-การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง ร่าง (ศพ) ความทรงจำ และความเหลื่อมล้ำ-ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ
ผู้วิจัย : รศ.ดร.ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ และคณะ   โพสต์ เมื่อ 08 พฤศจิกายน 2023
จำนวนผู้เข้าชม 17 ครั้ง, จำนวนดาวน์โหลด 51 ครั้ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าด้วยการจัดการหลังความตายฉบับนี้มุ่งสร้างข้อเสนอเพื่อตอบช่องว่างการจัดการหลังความตายภายใต้บริบทของความเป็นเมือง การระลึกถึง และความเหลื่อมลํ้า ต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ค้นพบจากการศึกษาบริบทการจัดการหลังความตายในเมืองผ่านการจัดการร่าง (ศพ) การจัดการเชิงวัตถุและพิธีกรรม รวมถึงการจัดการเชิงพื้นที่ ภายใต้การทําความเข้าใจบทบาทของผู้กระทําการที่หลากหลายในสังคม โดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และปัจเจก

จากการศึกษาสามารถแบ่งข้อค้นพบ ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ (1) ข้อค้นพบต่อ รูปแบบการจัดการร่าง (2) ข้อค้นพบการประกอบสร้างอํานาจของวัตถุในพิธีกรรม ศพ และ (3) ข้อค้นพบเชิงพื้นที่ของความตาย ข้อค้นพบทั้งสามนําไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ตั้งอยู่บนฐานที่ว่า การตายเป็นผลรวมของชีวิตที่แยกส่วนไม่ได้ และแม้ว่าความตายและการจัดการหลังความตายนั้นจะเป็นเรื่องของผู้ที่จากไปแล้ว แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปรากฏการณ์นี้จําเป็นต้องได้รับการเข้ามาจัดการและส่งผลกระทบต่อผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมาก ความตายจึงควรถูกศึกษาและหยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการผนวกรวมและสร้างให้เกิดนโยบายที่ตอบสนองต่อมิติต่าง ๆ ในชีวิตของสมาชิกในสังคม 

อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ฉบับเต็มได้ที่ การจัดการหลังความตายในวิถีเมือง ร่าง (ศพ) ความทรงจำ และความเหลื่อมล้ำ