กลุ่ม Big data และดัชนีสังคมไทย>จ- คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1-จิราวิทย์ ญาณจินดา และคณะ
จ- คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระยะที่ 1-จิราวิทย์ ญาณจินดา และคณะ
โพสต์ เมื่อ 13 เมษายน 2021

ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ (Fake News) กาลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากเจตนาของผู้สร้างข่าวเพื่อทาให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อทัศนคติ และความคิด ที่ส่งไปถึงการกระทาของคนในสังคมได้ การวิจัย เรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุูงกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของวิกฤต COVID-19 เพื่อศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทย 3.0 และเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเชื่อ การส่งต่อ และการใช้ประโยชน์จากเฟคนิวส์ โดยในระยะที่หนึ่งนี้คาดว่าจะได้ องค์ความรู้ด้านความเข้าใจในกระบวนการเลือกรับและ การเชื่อข่าวสารของคนไทย และองค์ความรู้ด้านวงจรและกระบวนการการกระจายข่าวลวง ขอบเขตของการวิจัยด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับและเชื่อข่าวสาร เช่น ประเภทของแหล่งข่าว ผู้ส่ง ฯลฯ และประเด็นเนื้อหา เฟคนิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยทาการทดสอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมระดมสมอง ขอบเขตทางด้านประชากรคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 103 คน


อ่าน รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสาร ในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ระยะ 2 ที่นี่